بسم الله الرحمن الرحيم

Sampaikanlah dari ku walaupun hanya satu ayat.”

(HR. Ahmad, Bukhari, Tarmidzi.)

Rabu, 25 Mei 2011

Orang-orang Beriman

  1. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 285
[2:285] Rasul telah beriman kepada Al Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan): "Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami denganr dan kami taat." (Mereka berdoa): "Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."
  2. QS. Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 122
[6:122] Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar dari padanya? Demikianlah Kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan.

  3. QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] : ayat 74
[8:74] Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia.

  4. QS. At-Taubah [9] : ayat 44
[9:44] Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

  5. QS. At-Taubah [9] : ayat 71
[9:71] Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

  6. QS. At-Taubah [9] : ayat 88
[9:88] Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

  7. QS. Huud (Hud) [11] : ayat 17
[11:17] Apakah (orang-orang kafir itu sama dengan) orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata (Al Qur'an) dari Tuhannya, dan diikuti pula oleh seorang saksi (Muhammad) dari Allah dan sebelum Al Qur'an itu telah ada Kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat?. Mereka itu beriman kepada Al Qur'an. Dan barangsiapa di antara mereka (orang-orang Qurannisy) dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al Qur'an, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya, karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al Qur'an itu. Sesungguhnya (Al Qur'an) itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

  8. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 1
[23:1] Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,

  9. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 2
[23:2] (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya,

10. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 3
[23:3] dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,

11. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 4
[23:4] dan orang-orang yang menunaikan zakat,

12. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 5
[23:5] dan orang-orang yang menjaga kemaluannya,

13. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 6
[23:6] kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

14. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 7
[23:7] Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

15. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 8
[23:8] Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

16. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 9
[23:9] dan orang-orang yang memelihara shalatnya.

17. QS. An-Nuur (An-Nur) [24] : ayat 62
[24:62] Sesungguhnya yang sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya, maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

18. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 63
[25:63] Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.

19. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 64
[25:64] Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.

20. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 65
[25:65] Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal".
21. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 66
[25:66] Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman.


22. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 67
[25:67] Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.


23. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 68
[25:68] Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),


24. QS. An-Naml [27] : ayat 3
[27:3] (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.


25. QS. Al-Fath [48] : ayat 29
[48:29] Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.


26. QS. Al-Hujuraat (Al-Hujurat) [49] : ayat 15
[49:15] Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.


27. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 18
[52:18] mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.


28. QS. Al-Hadiid (Al-Hadid) [57] : ayat 12
[57:12] (yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): "Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar".


29. QS. Al-Hadiid (Al-Hadid) [57] : ayat 16
[57:16] Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.


30. QS. Al-Hadiid (Al-Hadid) [57] : ayat 19
[57:19] Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang Shidikin dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka.


31. QS. Al-Mujaadilah (Al-Mujadilah) [58] : ayat 2
[58:2] Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.


32. QS. Al-Mujaadilah (Al-Mujadilah) [58] : ayat 14
[58:14] Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui.


33. QS. Al-Mujaadilah (Al-Mujadilah) [58] : ayat 15
[58:15] Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan.


34. QS. Al-Bayyinah [98] : ayat 7
[98:7] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.


35. QS. Al-Bayyinah [98] : ayat 8
[98:8] Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepadaNya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.


36. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 257
[2:257] Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.


37. QS. Al-Maaidah (Al-Maidah) [5] : ayat 55
[5:55] Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).


38. QS. Al-Maaidah (Al-Maidah) [5] : ayat 56
[5:56] Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.


39. QS. Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 127
[6:127] Bagi mereka (disediakan) darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.


40. QS. Al-A'raaf (Al-A'raf) [7] : ayat 196
[7:196] Sesungguhnya pelindungku ialah Yang telah menurunkan Al Kitab (Al Qur'an) dan Dia melindungi orang-orang yang saleh.
41. QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] : ayat 3
[8:3] (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.


42. QS. At-Taubah [9] : ayat 51
[9:51] Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal."


43. QS. Yuunus (Yunus) [10] : ayat 62
[10:62] Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.


44. QS. Yuunus (Yunus) [10] : ayat 63
[10:63] (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.


45. QS. Yuunus (Yunus) [10] : ayat 64
[10:64] Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan (dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada peubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.


46. QS. Al-Hajj [22] : ayat 38
[22:38] Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.


47. QS. Al-Hajj [22] : ayat 78
[22:78] Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.


48. QS. Muhammad [47] : ayat 11
[47:11] Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung.


49. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 165
[2:165] Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).


50. QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 31
[3:31] Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


51. QS. Al-Maaidah (Al-Maidah) [5] : ayat 54
[5:54] Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui.


52. QS. At-Taubah [9] : ayat 24
[9:24] Katakanlah: "jika bapa-bapa , anak-anak , saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNYA dan dari berjihad di jalan NYA, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.


53. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 186
[2:186] Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.


54. QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 172
[3:172] (Yaitu) orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan diantara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar.


55. QS. Al-An'aam (Al-An'am) [6] : ayat 36
[6:36] Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang-orang yang mati (hatinya), akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadaNyalah mereka dikembalikan.


56. QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] : ayat 24
[8:24] Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.


57. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 18
[13:18] Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.


58. QS. Al-Qashash (Al-Qasas) [28] : ayat 50
[28:50] Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu) ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.


59. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 26
[42:26] dan Dia memperkenankan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya. Dan orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang sangat keras.


60. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 47
[42:47] Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu).
61. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 25
[2:25] Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.


62. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 82
[2:82] Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, mereka itu penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.


63. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 112
[2:112] (Tidak demikian) bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.


64. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 218
[2:218] Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


65. QS. Al-Baqarah [2] : ayat 277
[2:277] Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.


66. QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 57
[3:57] Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.


67. QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 107
[3:107] Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah (surga); mereka kekal di dalamnya.


68. QS. Aali 'Imran (Ali 'Imran) [3] : ayat 179
[3:179] Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulNya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.


69. QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 57
[4:57] Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri-isteri yang suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman.


70. QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 122
[4:122] Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan Kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah ?


71. QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 146
[4:146] Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.


72. QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 152
[4:152] Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


73. QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 162
[4:162] Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah diturunkan sebelummu dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.


74. QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 173
[4:173] Adapun orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka dan menambah untuk mereka sebagian dari karunia-Nya. Adapun orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri, maka Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih, dan mereka tidak akan memperoleh bagi diri mereka, pelindung dan penolong selain dari pada Allah.


75. QS. An-Nisaa' (An-Nisa') [4] : ayat 175
[4:175] Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya.


76. QS. Al-Maaidah (Al-Maidah) [5] : ayat 9
[5:9] Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.


77. QS. Al-A'raaf (Al-A'raf) [7] : ayat 42
[7:42] dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.


78. QS. Al-A'raaf (Al-A'raf) [7] : ayat 44
[7:44] Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada Penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan): "Sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan kamu menjanjikannya (kepadamu)?" Mereka (penduduk neraka) menjawab: "Betul". Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara kedua golongan itu: "Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim,


79. QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] : ayat 2
[8:2] Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.


80. QS. Al-Anfaal (Al-Anfal) [8] : ayat 4
[8:4] Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.
81. QS. At-Taubah [9] : ayat 17
[9:17] Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka.


82. QS. At-Taubah [9] : ayat 72
[9:72] Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar.


83. QS. At-Taubah [9] : ayat 100
[9:100] Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.


84. QS. Yuunus (Yunus) [10] : ayat 2
[10:2] Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahwa Kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka: "Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka". Orang-orang kafir berkata: "Sesungguhnya orang ini (Muhammad) benar-benar adalah tukang sihir yang nyata".


85. QS. Yuunus (Yunus) [10] : ayat 4
[10:4] Hanya kepadaNyalah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.


86. QS. Yuunus (Yunus) [10] : ayat 9
[10:9] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan.


87. QS. Yuunus (Yunus) [10] : ayat 103
[10:103] Kemudian Kami selamatkan rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman, demikianlah menjadi kewajiban atas Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.


88. QS. Huud (Hud) [11] : ayat 23
[11:23] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.


89. QS. Huud (Hud) [11] : ayat 109
[11:109] Maka janganlah kamu berada dalam keragu-raguan tentang apa yang disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah melainkan sebagaimana nenek moyang mereka menyembah dahulu. Dan sesungguhnya Kami pasti akan menyempurnakan dengan secukup-cukupnya pembalasan (terhadap) mereka dengan tidak dikurangi sedikitpun.


90. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 19
[13:19] Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran,


91. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 20
[13:20] (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian,


92. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 21
[13:21] dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.


93. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 22
[13:22] Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik),


94. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 23
[13:23] (yaitu) surga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu;


95. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 24
[13:24] (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.


96. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 27
[13:27] Orang-orang kafir berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya (Muhammad) tanda (mukjizat) dari Tuhannya?" Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada-Nya",


97. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 28
[13:28] (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.


98. QS. Ar-Ra'd [13] : ayat 29
[13:29] Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.


99. QS. Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 23
[14:23] Dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah "salam".


100. QS. Ibraahiim (Ibrahim) [14] : ayat 27
[14:27] Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.
101. QS. Al-Israa' (Al-Isra') [17] : ayat 9
[17:9] Sesungguhnya Al Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,


102. QS. Al-Kahfi (Al-Kahf) [18] : ayat 2
[18:2] sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik,


103. QS. Al-Kahfi (Al-Kahf) [18] : ayat 3
[18:3] mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.


104. QS. Al-Kahfi (Al-Kahf) [18] : ayat 30
[18:30] Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.


105. QS. Al-Kahfi (Al-Kahf) [18] : ayat 31
[18:31] Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah;


106. QS. Al-Kahfi (Al-Kahf) [18] : ayat 107
[18:107] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal,


107. QS. Maryam [19] : ayat 60
[19:60] kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun,


108. QS. Maryam [19] : ayat 96
[19:96] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) mereka rasa kasih sayang.


109. QS. Thaahaa (Thaha) [20] : ayat 75
[20:75] Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi (mulia),


110. QS. Thaahaa (Thaha) [20] : ayat 76
[20:76] (yaitu) surga 'Adn yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih (dari kekafiran dan kemaksiatan).


111. QS. Thaahaa (Thaha) [20] : ayat 112
[20:112] Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya.


112. QS. Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 94
[21:94] Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya.


113. QS. Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 101
[21:101] Bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu dijauhkan dari neraka,


114. QS. Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 102
[21:102] mereka tidak mendengar sedikitpun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka.


115. QS. Al-Anbiyaa' (Al-Anbiya') [21] : ayat 103
[21:103] Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat), dan mereka disambut oleh para malaikat. (Malaikat berkata): "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu".


116. QS. Al-Hajj [22] : ayat 14
[22:14] Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.


117. QS. Al-Hajj [22] : ayat 23
[22:23] Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutera.


118. QS. Al-Hajj [22] : ayat 24
[22:24] Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki (pula) kepada jalan (Allah) yang terpuji.


119. QS. Al-Hajj [22] : ayat 50
[22:50] Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.


120. QS. Al-Hajj [22] : ayat 51
[22:51] Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka.
121. QS. Al-Hajj [22] : ayat 52
[22:52] Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, setanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,


122. QS. Al-Hajj [22] : ayat 53
[22:53] agar Dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu, sebagai cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, benar-benar dalam permusuhan yang sangat,


123. QS. Al-Hajj [22] : ayat 54
[22:54] dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu, meyakini bahwasanya Al Qur'an itulah yang hak dari Tuhan-mu lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya dan sesungguhnya Allah adalah Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.


124. QS. Al-Hajj [22] : ayat 55
[22:55] Dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keragu-raguan terhadap Al Qur'an, hingga datang kepada mereka saat (kematiannya) dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat.


125. QS. Al-Hajj [22] : ayat 56
[22:56] Kekuasaan di hari itu ada pada Allah, Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah di dalam surga yang penuh kenikmatan.


126. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 10
[23:10] Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi,


127. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 11
[23:11] (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.


128. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 57
[23:57] Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka,


129. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 58
[23:58] Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka,


130. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 59
[23:59] Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun),


131. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 60
[23:60] Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka,


132. QS. Al-Mu'minuun (Al-Mu'minun) [23] : ayat 61
[23:61] mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.


133. QS. An-Nuur (An-Nur) [24] : ayat 38
[24:38] (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya ALlah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.


134. QS. An-Nuur (An-Nur) [24] : ayat 52
[24:52] Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.


135. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 24
[25:24] Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.


136. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 69
[25:69] (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,


137. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 70
[25:70] kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


138. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 71
[25:71] Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.


139. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 72
[25:72] Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.


140. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 73
[25:73] Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta.
  
141. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 74
[25:74] Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.


142. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 75
[25:75] Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya,


143. QS. Al-Furqaan (Al-Furqan) [25] : ayat 76
[25:76] mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman.


144. QS. An-Naml [27] : ayat 2
[27:2] untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman,


145. QS. Al-Qashash (Al-Qasas) [28] : ayat 67
[28:67] Adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal yang saleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung.


146. QS. Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 7
[29:7] Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.


147. QS. Al-'Ankabuut (Al-'Ankabut) [29] : ayat 58
[29:58] Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal,


148. QS. Ar-Ruum (Ar-Rum) [30] : ayat 15
[30:15] Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.


149. QS. Ar-Ruum (Ar-Rum) [30] : ayat 44
[30:44] Barangsiapa yang kafir maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan barangsiapa yang beramal saleh maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan),


150. QS. Ar-Ruum (Ar-Rum) [30] : ayat 45
[30:45] agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar.


151. QS. Luqmaan (Luqman) [31] : ayat 8
[31:8] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan,


152. QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] : ayat 15
[32:15] Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat ayat Kami adalah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat ayat itu mereka segera bersujud seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong.


153. QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] : ayat 16
[32:16] Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezeki yang Kami berikan.


154. QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] : ayat 17
[32:17] Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.


155. QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] : ayat 18
[32:18] Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? Mereka tidak sama.


156. QS. As-Sajdah (As-Sajdah) [32] : ayat 19
[32:19] Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan.


157. QS. Al-Ahzaab (Al-Ahzab) [33] : ayat 23
[33:23] Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah (janjinya),


158. QS. Al-Ahzaab (Al-Ahzab) [33] : ayat 24
[33:24] supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.


159. QS. Al-Ahzaab (Al-Ahzab) [33] : ayat 35
[33:35] Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.


160. QS. Al-Ahzaab (Al-Ahzab) [33] : ayat 44
[33:44] Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mukmin itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
161. QS. Al-Ahzaab (Al-Ahzab) [33] : ayat 47
[33:47] Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.


162. QS. Sabaa' (Saba') [34] : ayat 4
[34:4] supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia.


163. QS. Sabaa' (Saba') [34] : ayat 37
[34:37] Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).


164. QS. Faathir (Fatir) [35] : ayat 7
[35:7] Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.


165. QS. Faathir (Fatir) [35] : ayat 32
[35:32] Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.


166. QS. Faathir (Fatir) [35] : ayat 33
[35:33] (Bagi mereka) surga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera.


167. QS. Faathir (Fatir) [35] : ayat 34
[35:34] Dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.


168. QS. Faathir (Fatir) [35] : ayat 35
[35:35] Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (surga) dari karunia-Nya; didalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu".


169. QS. Yaasiin (Yasin) [36] : ayat 11
[36:11] Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.


170. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 40
[37:40] tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan (dari dosa).


171. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 41
[37:41] Mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu,


172. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 42
[37:42] yaitu buah-buahan. Dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan,


173. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 43
[37:43] di dalam surga-surga yang penuh nikmat.


174. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 44
[37:44] di atas takhta-takhta kebesaran berhadap-hadapan.


175. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 45
[37:45] Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir.


176. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 46
[37:46] (Warnanya) putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.


177. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 47
[37:47] Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya.


178. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 48
[37:48] Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya,


179. QS. Ash-Shaaffaat (As-Saffat) [37] : ayat 49
[37:49] seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.


180. QS. Az-Zumar [39] : ayat 17
[39:17] Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku,
181. QS. Az-Zumar [39] : ayat 18
[39:18] yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.


182. QS. Al-Mu'min (Al-Mu'min) [40] : ayat 7
[40:7] (Malaikat-malaikat) yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala,


183. QS. Al-Mu'min (Al-Mu'min) [40] : ayat 8
[40:8] ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga 'and yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh di antara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,


184. QS. Al-Mu'min (Al-Mu'min) [40] : ayat 9
[40:9] dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan itulah kemenangan yang besar".


185. QS. Fushshilat (Fussilat) [41] : ayat 8
[41:8] Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya".


186. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 22
[42:22] Kamu lihat orang-orang yang zalim sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka kerjakan, sedang siksaan menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh (berada) di dalam taman-taman surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.


187. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 23
[42:23] Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.


188. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 36
[42:36] Maka sesuatu yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakkal.


189. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 37
[42:37] Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf.


190. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 38
[42:38] Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.


191. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 39
[42:39] Dan ( bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri.


192. QS. Asy-Syuura (Asy-Syura) [42] : ayat 40
[42:40] Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.


193. QS. Az-Zukhruf [43] : ayat 68
[43:68] "Hai hamba-hamba-Ku, tiada kekhawatiran terhadapmu pada hari ini dan tidak pula kamu bersedih hati.


194. QS. Az-Zukhruf [43] : ayat 69
[43:69] (Yaitu) orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri.


195. QS. Az-Zukhruf [43] : ayat 70
[43:70] Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan isteri-isteri kamu digembirakan".


196. QS. Az-Zukhruf [43] : ayat 71
[43:71] Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas, dan piala-piala dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap (dipandang) mata dan kamu kekal di dalamnya".


197. QS. Az-Zukhruf [43] : ayat 72
[43:72] Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu kerjakan.


198. QS. Az-Zukhruf [43] : ayat 73
[43:73] Di dalam surga itu ada buah-buahan yang banyak untukmu yang sebagiannya kamu makan.


199. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 21
[52:21] Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.


200. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 22
[52:22] Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
201. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 23
[52:23] Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.


202. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 24
[52:24] Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.


203. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 25
[52:25] Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling tanya-menanyai.


204. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 26
[52:26] Mereka berkata: "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)".


205. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 27
[52:27] Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.


206. QS. Ath-Thuur (At-Tur) [52] : ayat 28
[52:28] Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.


207. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 46
[55:46] Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.


208. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 47
[55:47] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,


209. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 48
[55:48] kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.


210. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 49
[55:49] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


211. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 50
[55:50] Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir


212. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 51
[55:51] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


213. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 52
[55:52] Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.


214. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 53
[55:53] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


215. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 54
[55:54] Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.


216. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 55
[55:55] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


217. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 56
[55:56] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.


218. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 57
[55:57] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


219. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 58
[55:58] Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.


220. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 59
[55:59] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
221. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 60
[55:60] Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).


222. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 61
[55:61] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


223. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 62
[55:62] Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi.


224. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 63
[55:63] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


225. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 64
[55:64] Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.


226. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 65
[55:65] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


227. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 66
[55:66] Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.


228. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 67
[55:67] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


229. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 68
[55:68] Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.


230. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 69
[55:69] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


231. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 70
[55:70] Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.


232. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 71
[55:71] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


233. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 72
[55:72] (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.


234. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 73
[55:73] Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?


235. QS. Ar-Rahmaan (Ar-Rahman) [55] : ayat 74
[55:74] Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.


236. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 10
[56:10] Dan orang-orang yang beriman paling dahulu,


237. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 11
[56:11] Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah.


238. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 12
[56:12] Berada dalam jannah kenikmatan.


239. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 13
[56:13] Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,


240. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 14
[56:14] dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian
241. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 15
[56:15] Mereka berada di atas dipan yang bertahta emas dan permata,


242. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 16
[56:16] seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.


243. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 17
[56:17] Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,


244. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 18
[56:18] dengan membawa gelas, cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir,


245. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 19
[56:19] mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,


246. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 20
[56:20] dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,


247. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 21
[56:21] dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.


248. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 22
[56:22] Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli,


249. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 23
[56:23] laksana mutiara yang tersimpan baik.


250. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 24
[56:24] Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.


251. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 25
[56:25] Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,


252. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 26
[56:26] akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.


253. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 27
[56:27] Dan golongan kanan, alangkah bagianya golongan kanan itu.


254. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 28
[56:28] Berada di antara pohon bidara yang tak berduri,


255. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 29
[56:29] dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),


256. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 30
[56:30] dan naungan yang terbentang luas,


257. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 31
[56:31] dan air yang tercurah,


258. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 32
[56:32] dan buah-buahan yang banyak,


259. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 33
[56:33] yang tidak berhenti (berbuah) dan tidak terlarang mengambilnya.


260. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 34
[56:34] dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
261. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 35
[56:35] Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung


262. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 36
[56:36] dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.


263. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 37
[56:37] penuh cinta lagi sebaya umurnya.


264. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 38
[56:38] (Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,


265. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 39
[56:39] (yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.


266. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 40
[56:40] dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.


267. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 88
[56:88] adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang-orang yang didekatkan (kepada Allah),


268. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 89
[56:89] maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta jannah kenikmatan.


269. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 90
[56:90] Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,


270. QS. Al-Waaqi'ah (Al-Waqi'ah) [56] : ayat 91
[56:91] maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan.


271. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 8
[88:8] Banyak muka pada hari itu berseri-seri,


272. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 9
[88:9] merasa senang karena usahanya,


273. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 10
[88:10] dalam surga yang tinggi,


274. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 11
[88:11] tidak kamu denganr di dalamnya perkataan yang tidak berguna.


275. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 12
[88:12] Di dalamnya ada mata air yang mengalir.


276. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 13
[88:13] Di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan,


277. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 14
[88:14] dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya),


278. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 15
[88:15] dan bantal-bantal sandaran yang tersusun,


279. QS. Al-Ghasyiyah [88] : ayat 16
[88:16] dan permadani-permadani yang terhampar.

sumber : http://al-quran.bahagia.us

Tidak ada komentar:

Posting Komentar